SpiritMU ONLINE
                  Version: Season 1 (1.0M)
                  Exp: 2500x
                  Drop: 50%
                  Reset: 1500 pkt / 20kk
                  Guilds: 2
               Username:   
                Password:   
       
Next Battle:
#
Owner
Guild Master
Members
1
 Noname
 kretman


#
Player Name
Level
Reset
1
 kretman
400
12
2
 GnypU
321
1
3
 Lenka
183
1
4
 Lena
400
0
5
 testman
400
0

Backlinks

Rules

1. Server regulations

1.1 General principles

a) By registering on the server, you declare that you have accepted its provisions

b) The server is not responsible for the loss of the account by its owner in an unauthorized manner (eg by providing data to another person)

c) The server does not guarantee 24/7 operation, nor does it provide for a business end date (ie the server can be turned off from day to day)

d) The game on the server is free of charge

e) The server provides planned subsequent editions, which are aimed at resetting the server databases in such a way that all characters from the server will be deleted.

f) The server works 24/7 by default, however, server failures may occur. Both planned and those that the administration can not influence.

g) The official contact to the administration is the email address: [email protected] We do not take responsibility for false messages.

h) Asking for server administration should take place in a cultural way (both on the server and the forum). An offensive way of requesting may result in account deletion.

i) Any appeals against decisions of the administration should be directed at the forum

j) The strict prohibition of unauthorized advertising on the server and forum (if this department does not provide it) - will result in permanent deletion of the account.

k) The main administrator in the game and forum is SpiritADM

l) Game Masters can ban users immediately

m) You can appeal to the Administrator from the Game Master's decision

n) The server is not responsible for fraud - such as, for example, transferring accounts, characters, items by users (nothing is returned).

o) In the case of loss of the account of a player who has been the victim of a fraud and this is evidently proven, it is possible to help the administration

p) If someone acts to the detriment of the server, performs an inappropriate anti-advertising or has such intentions and you have proof of it - let us know about it, the prize awaits.

q) Administration reserves the right to remove / block accounts, characters, forum accounts even if these regulations do not provide for any irregularities.


1.2. Game rules on the server

a) It is prohibited to create characters that in the names will have words generally considered offensive - otherwise they will be removed without warning

b) Creating a guild - the above entry also applies to the creation of the Guild. A Guild Master setting up a guild with a name considered by the administration to be inappropriate may permanently remove the Guild Master character.

c) An absolute prohibition on the use of words deemed offensive or vulgar. The exception is a private conversation not accessible to the public (so-called PM).

d) It is forbidden to play with the help of applications commonly called CHEATs. If the administration determines the use of illegal software, the account is completely removed without warning.

i) It is forbidden to rely on administration.

j) Some server settings may change at any time - and everyone will be informed.

k) It is forbidden to use bugs (website / server) - in the case of discovering the use of bugs - the account will be permanently deleted

1.2.1 Additional rules of the game on individual subservers

1.2.1.1 Additional rules on the PVP server

a) AFK on the server is PERMITTED. However, a character who remains in AFK mode can kill another player and take over the spot.

b) KS on the spot and with gold mobs is allowed.

c) PK is allowed, however, the PK status reset is done as for other players (eg through the website)

1.2.1.2 Additional rules on the NO-PVP and VIP servers

a) AFK for the server is PERMITTED.

b) KS is forbidden on the spot and when the fight with the gold mob commences. The person who first kills the golden mob has full rights to him. He loses it only in the event of death.

c) PvP on the server is turned off. You can not kill another character. The takeover of the person who remains AFK can take place only when the AFK figure has 400 lvl, and the person applying for the spot will ask for "Disconnect" to the GM.

d) We suggest using programs to record movies from the game in order to prove the fault of another player. Screenshots can be in many cases inadequate.


1.3. VIP / donate regulations

a) Please be advised that the server does not charge for the game

b) VIP accounts or donate is a voluntary payment to maintain the server and improve its functionality and security

c) The server does not return voluntary payments made to the server (donate / VIP account)

d) Subsidy fees are exchanged for Spirits

e) Spirits do not pass to the next edition

f) In the case of a banned character / account, Spirits are lost and are not returned due to the player's fault.

g) Spirits can be collected by exchanging "REN" with Golden

h) The server does not sell items / resets / statistics (ie Webshop is unavailable)

 

1.4. Regulations of the forum

a) The rules that have been placed in particular departments should be observed on the forum


1. Regulamin serwera

1.1  Zasady ogólne 

a)      Rejestrując się na serwerze oświadczasz, że zaakceptowałeś jego postanowienia 

b)      Serwer nie  bierze odpowiedzialności za utratę konta przez jego właściciela w sposób nieautoryzowany (np. poprzez podanie danych innej osobie) 

c)       Serwer nie gwarantuje działania 24/7, jak i również nie przewiduje daty zakończenia działalności (tj. serwer może zostać wyłączony z dnia na dzień) 

d)      Gra na serwerze jest wolna od opłat 

e)      Serwer przewiduje planowane kolejne edycje, które mają na celu zresetowanie baz danych serwera w taki sposób, iż usunięte zostaną wszelkie postacie z serwera. 

f)       Serwer domyślnie pracuje 24/7 jednakże mogą wystąpić przerwy w działaniu serwera. Zarówno planowane, jak i takie, na które administracja może nie mieć wpływu. 

g)      Oficjalny kontakt do administracji, to adres email: [email protected] Nie bierzemy odpowiedzialności za fałszywe wiadomości. 

h)      Zwracanie się do administracji serwera powinno przebiegać w sposób kulturalny (zarówno na serwerze, jak i forum). Obraźliwy sposób zwracania się może skutkować usunięciem  konta. 

i)        Wszelkie odwołania od decyzji administracji kierować należy na forum 

j)        Obowiązuje kategoryczny zakaz nieautoryzowanej reklamy na serwerze oraz forum (jeżeli dział tego nie przewiduje) - skutkować to będzie trwałym usunięciem konta. 

k)      Głównym administratorem w grze oraz forum jest SpiritADM 

l)        Game Masterzy mogą banować użytkowniów w trybie natychmiastowym

m)    Od decyzji Game Mastera można odwołać się do Administratora

n)      Serwer nie bierze odpowiedzialności za oszustwa - takie jak np. przekazywanie sobie kont, postaci, przedmiotów przez użytkowników (nic nie jest zwracane).

o)      W przypadku utraty konta gracza, który padł ofiarą oszustwa i ma to ewidentnie udowodnione, to istnieje możliwość pomocy ze strony administracji

p)      Jeżeli ktoś działa na szkodę serwera, wykonuje niestosowną antyreklamę lub ma tego typu zamiary i masz na to dowody - powiadom nas o tym, czeka nagroda.

q)      Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania / blokowania kont, postac, kont na forum nawet w przypadku, gdy niniejszy regulamin nie przewiduje danej nieprawidłowości.

 

1.2 Zasady gry na serwerze

a)      Zabrania się tworzenia postaci, które w nazwach będą posiadały słowa ogólnie uznane za obraźliwe - w przeciwnym razie zostaną usunięte bez ostrzeżenia

b)      Zakładanie gildii - powyższy zapis również obowiązuje w przypadku zakładania Gildii. Guild Master zakładający gildię o nazwie uznaną przez administrację za niestosowną może trwale usunąć postać Guild Mastera.

c)       Obowiązuje kategoryczny zakaz używania słów uznanych za obraźliwe lub wulgarne. Wyjątkiem jest prywatna rozmowa niedostępna publicznie (tzw. PM).

d)      Zakazuje się gry z pomocą aplikacji potocznie nazywanych CHEAT'ami. W przypadku stwierdzenia przez administrację używania nielegalnego oprogramowania konto zostaje całkowicie usunięte bez ostrzeżenia.

i)        Zakazuje się powoływania  na administrację. 

j)        Niektóre ustawienia serwera mogą w każdej chwili ulec zmianie - o czym wszyscy zostaną poinformowani.

k)      Zabrania się korzystania z bugów (strona/serwer) - w przypadku stwierdzenia korzystania z bugów - konto zostanie trwale usunięte

1.2.1 Dodatkowe zasady gry na poszczególnych subserverach

1.2.1.1 Dodatkowe zasady na serwerze PVP

a)      AFK na serwerze jest DOZWOLONE. Jednakże postać, która pozostaje w trybie AFK może zabić inny gracz i przejąć spot.

b)       KS na spocie oraz przy gold mobach jest dozwolone.

c)      PK jest dozwolone jednakże  reset statusu PK odbywa się jak dla pozostałych graczy (np. poprzez stronę)

1.2.1.2 Dodatkowe zasady na serwerze NO-PVP oraz VIP

a)      AFK na serwere jest DOZWOLONE.

b)     Zakazane jest KS na spotach oraz w momencie rozpoczęcia walki z gold mobem. Osoba, która jako pierwsza zabija złotego moba ma do niego pełne prawa. Traci je dopiero w przypadku zginięcia.

c)     PvP na serwerze jest wyłączone. Nie można zabić innej postaci. Przejęcie spota osoby, która pozostaje AFK może nastąpić dopiero w przypadku gdy postać będąca AFK posiada 400 lvl, a osoba ubiegająca się o spot zgłosi prośbe o "Disconnect" do GMa.

d)     Sugerujemy korzystanie z programów do nagrywania filmów z gry w celu udowodnienia winy innego gracza. Screenshoty mogą być w wielu przypadkach niewystarczające.

 

 1.3 Regulamin VIP / donate

a)      Informujemy, iż serwer nie pobiera opłat za grę

b)      Konta VIP lub donate jest dobrowolną wpłatą na rzecz utrzymania serwera oraz poprawę jego funkcjonalności jak i zabezpieczeń

c)       Serwer nie zwraca dobrowolnych wpłat dokonanych na rzecz serwera (donate/konta VIP)

d)      Wpłaty dotacji wymieniane są na Spirits

e)      Spirits nie przechodzą na kolejną edycję

f)       W przypadku bana postaci / konta Spirits przepadają i nie są zwracane z uwagi na winę gracza.

g) Spirits można zbierać za poprzez wymianę "REN" u Golden Archera w Lorencii przed barem. 1 Rena = 1 Spirit

h) Serwer nie prowadzi sprzedaży przedmiotów / resetów / statystyk (tj. Webshop jest niedostępny)

 

 

1.4 Regulamin forum

a)      Na forum należy przestrzegać regulaminów, które zostały umieszczone w poszczególnych działach 

 


1. Reglas del servidor

1.1 Principios generales

a) Al registrarse en el servidor, usted declara que ha aceptado sus disposiciones

b) El servidor no es responsable de la pérdida de la cuenta por parte de su propietario de una manera no autorizada (por ejemplo, proporcionando datos a otra persona)

c) El servidor no garantiza el funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ni proporciona una fecha de finalización comercial (es decir, el servidor puede apagarse día a día)

d) El juego en el servidor es gratuito.

e) El servidor proporciona ediciones posteriores planificadas, que tienen como objetivo restablecer las bases de datos del servidor de tal manera que se eliminarán todos los caracteres del servidor.

f) El servidor funciona 24/7 por defecto, sin embargo, pueden ocurrir fallas en el servidor. Tanto los planificados como los que la administración no puede influir.

g) El contacto oficial con la administración es la dirección de correo electrónico: [email protected] No nos hacemos responsables de los mensajes falsos.

h) La solicitud de administración del servidor debe realizarse de manera cultural (tanto en el servidor como en el foro). Una forma ofensiva de solicitar puede resultar en la eliminación de la cuenta.

i) Cualquier apelación contra las decisiones de la administración debe dirigirse al foro.

j) La prohibición estricta de publicidad no autorizada en el servidor y el foro (si este departamento no lo proporciona) - resultará en la eliminación permanente de la cuenta.

k) El administrador principal en el juego y foro es SpiritADM.

l) Game Masters puede prohibir a los usuarios inmediatamente

m) Puede apelar ante el Administrador a partir de la decisión del Maestro de Juego

n) El servidor no es responsable de fraudes, como, por ejemplo, la transferencia de cuentas, personajes y elementos por parte de los usuarios (no se devuelve nada).

o) En el caso de pérdida de la cuenta de un jugador que ha sido víctima de un fraude y esto está comprobado, es posible ayudar a la administración.

p) Si alguien actúa en detrimento del servidor, realiza una publicidad anónima inadecuada o tiene tales intenciones y usted tiene pruebas de ello, háganoslo saber, el premio espera.

q) La administración se reserva el derecho de eliminar / bloquear cuentas, personajes, cuentas de foro, incluso si estas regulaciones no prevén irregularidades.


1.2. Reglas de juego en el servidor.

a) Está prohibido crear caracteres que en los nombres tengan palabras generalmente consideradas ofensivas; de lo contrario, se eliminarán sin previo aviso.

b) Crear un gremio: la entrada anterior también se aplica a la creación del gremio. Un Guild Master que establezca un Guild con un nombre que la administración considere inapropiado puede eliminar de forma permanente el carácter de Guild Master.

c) Una prohibición absoluta del uso de palabras consideradas ofensivas o vulgares. La excepción es una conversación privada no accesible al público (llamada PM).

d) Está prohibido jugar con la ayuda de aplicaciones comúnmente llamadas CHEATs. Si la administración determina el uso de software ilegal, la cuenta se elimina por completo sin previo aviso.

i) Está prohibido confiar en la administración.

j) Algunas configuraciones del servidor pueden cambiar en cualquier momento, y todos estarán informados.

k) Está prohibido utilizar errores (sitio web / servidor): en caso de descubrir el uso de errores, la cuenta se eliminará de forma permanente.

1.2.1 Reglas adicionales del juego en subservidores individuales

1.2.1.1 Reglas adicionales en el servidor PVP

a) AFK en el servidor está PERMITIDO. Sin embargo, un personaje que permanece en modo AFK puede matar a otro jugador y hacerse cargo del lugar.

b) Se permite KS en el acto y con mafias de oro.

c) Se permite PK, sin embargo, el restablecimiento del estado de PK se realiza como para otros jugadores (por ejemplo, a través del sitio web)

1.2.1.2 Reglas adicionales en los servidores NO-PVP y VIP

a) AFK para el servidor está PERMITIDO.

b) KS está prohibido en el lugar y cuando comienza la lucha con la mafia de oro. La persona que mata primero a la mafia dorada tiene plenos derechos sobre él. Lo pierde solo en caso de muerte.

c) PvP en el servidor está apagado. No puedes matar a otro personaje. La toma de control de la persona que permanece en AFK solo puede tener lugar cuando la cifra de AFK tiene 400 lvl, y la persona que solicita el lugar solicitará "Desconectar" al GM.

d) Sugerimos usar programas para grabar películas del juego para probar la falta de otro jugador. Las capturas de pantalla pueden ser, en muchos casos, inadecuadas.


1.3. Regulaciones VIP / donaciones

a) Tenga en cuenta que el servidor no cobra por el juego

b) Las cuentas VIP o donar son un pago voluntario para mantener el servidor y mejorar su funcionalidad y seguridad.

c) El servidor no devuelve los pagos voluntarios realizados en el servidor (donar / cuenta VIP)

d) Las tasas de subsidio se intercambian por licores.

e) Los espíritus no pasan a la próxima edición.

f) En el caso de un personaje / cuenta prohibidos, los espíritus se pierden y no se devuelven debido a la culpa del jugador.

g) Los espíritus se pueden recolectar intercambiando "REN" con Golden

h) El servidor no vende artículos / restablecimientos / estadísticas (es decir, la tienda web no está disponible)


1.4 Reglamentos del foro.

a) Las reglas que se han colocado en departamentos particulares deben observarse en el foro